ค้นหา

คำสอน 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:10 น.
เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

ตลอดระยะเวลากว่าหกหมื่นปีโลกที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบันนี้นั้น


ดวงจิตธรรมญาณของทุกท่าน

ได้ขันอาสาพระผู้ให้กำเนิดท่านทั้งหลาย

เดินทางข้ามมิติมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ยังโลกเสรีนี้

คนละมากมายหลายภพชาติกันแล้ว


มันเนิ่นนานพอที่จะเรียนรู้โลก

เรียนรู้ตนเองและผู้อื่นได้อย่างจบแจ้ง

เนิ่นนานพอที่จะมีสำนึกถึงหน้าที่ในพันธะสัญญา 6

ซึ่งแก่นแท้ของท่านได้ให้ไว้ต่อพระบิดา

ตั้งแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกแล้ว


บัดนี้โลกถึงกาลสิ้นยุคหกหมื่นปีที่ทรงกำหนดไว้แล้ว

จึงหมดเวลาที่ดวงจิตธรรมญาณของพวกท่าน

จะทำหน้าที่ผลิตสร้างพลังงานจิตด้านบวก

จากอำนาจแห่งรักให้แก่ดาวเคราะห์โลกดวงนี้แล้ว

แม้ว่าตั้งแต่ภพชาติแรกจนถึงปัจจุบัน

พวกท่านบางคนยังไม่อาจสามารถเข้าถึง

ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ว่านี้ได้เลยก็ตาม


แต่เมื่อท่านหมดเวลาปฏิบัติภารกิจ

พ้นไปจากหน้าที่ๆต้องรับผิดชอบกันแล้ว

จึงมีเพียงสิ่งเดียวที่ท่านทั้งหลายจักต้องกระทำ

นั่นคือการแสวงหาหนทางกลับออกไปจากระบบโลก

พ้นไปจากการมีจิตวิญญาณอยู่ในกาแล็กซี่นี้

และหลุดพ้นออกไปจากเอกภพตลอดกาลนิรันดร์

โดยจะไม่มีการย้อนคืนกลับสู่การเกิดใหม่อีก


ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณผู้ขันอาสา

จากแดนสุญตานอกระบบเอกภพ

อันเป็นดินแดนที่ท่านเองจากมาและต้องกลับไปนี่แหละ

ได้รับโอกาสให้ข้ามมิติเข้ามา

เพื่อทำหน้าที่แทนพวกท่านในยุคพลังงานใหม่ต่อไปได้


ท่านทั้งหลายจักต้องรู้ว่า

หากพวกท่านไม่ยอม "นิพพาน" คือกลับบ้านไม่ได้

หรือไม่คิดที่จะนำพาแก่นแท้ตนเองกลับบ้าน

พวกท่านยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไป

ทั้งๆที่โลกถึงกาลสิ้นยุคแล้วเช่นนี้

มันจะสร้างความเสียหายต่อระบบโลกและเอกภพ

ซึ่งเป็นระบบใหญ่อย่างมากมาย


อย่างแรกคือดาวเคราะห์โลก

จะสูญเสียสมดุลครั้งใหญ่ในอีกไม่ช้านานข้างหน้า

ซึ่งขณะนี้ก็เริ่มส่อเค้าลางแห่งการเสียสมดุลบ้างแล้ว

จากสถิติทุกด้านในกรณีมหันตภัยพิบัติโลกที่เกิดขึ้น

เพราะจิตสำนึกโดยรวมของโลกตกต่ำสุดๆ

ชนิดที่ไม่มียุคใดจะตกต่ำมากมายจนขนาดนี้มาก่อน

ซึ่งมันจะสอดคล้องกับที่เราเคยกล่าวต่อพวกท่านว่า


หากยุคใดที่จิตสำนึกของมนุษย์และโลกตกต่ำ

ยุคนั้นมนุษย์จักต้องทำสงครามกับมหันตภัยพิบัติเสมอ


หมายความว่าถ้ามนุษย์โลก

ยังไม่เร่งนำพาจิตวิญญาณของตนกลับบ้าน

ตามมรรควิถีแห่งจิตจักรวาลสำหรับท่านที่เป็นฆราวาส

หรือตามมรรควิถีแห่งพระพุทธองค์สำหรับนักบวช

มนุษย์จะเสื่อมแล้วโลกก็จักเสื่อมตาม

ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นไปทั่วโลก


นอกจากนั้นปฏิบัติการชำระโลกโดยช่างเท็คนิก

ซึ่งรอรั้งที่จะลงมือปฏิบัติการขั้นต่อไป

เพื่อสร้างสมดุลโลกในระดับที่สูงกว่ายุคพลังงานเก่า

พวกเขาก็พร้อมที่จะดำเนินการอยู่


นั่นหมายความว่า "มหันตภัยพิบัติ"

ที่มิใช่ "ภัยธรรมชาติ" มันจะปรากฏเกิดขึ้นต่อโลก

ที่หนักหนารุนแรงเร่งเร้าจนเหนือความคาดหมาย

ซึ่งท่านเองและใครๆก็จะมิอาจพลิกตำรา

เพื่อค้นหาประวัติศาสตร์มาอ้างอิงได้เลยเพราะไม่เคยมี

อีกทั้งจะหาตำราวิทยาศาสตร์เล่มใดๆ

มาอธิบายปรากฏการณ์แปลกๆที่จะเกิดขึ้นก็ไม่พบ

เพราะมันล้วนเป็น "ความรู้ใหม่"

ที่อยู่นอกเหนือการคิดได้ด้วยจิตมนุษย์


เพราะมันจะเป็นภัยพิบัติจากปฏิบัติการของช่างเท็คนิก

มิใช่ภัยธรรมชาติแต่อย่างใดทั้งสิ้น

โดยมีเป้าหมายหลักคือกำจัดขยะทั้งหมด

ออกไปเสียจากระบบโลก


ขยะทั้งหลายจะประกอบด้วย

เกาะแก่งน้อยใหญ่ในทะเลและมหาสมุทร


วัตถุเท็คโนโลยีขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นไว้

เพื่อทำลายล้างกัน ทำลายระบบนิเวศน์ และโลก


รวมทั้งขยะมนุษย์ที่ทำตัวรกโลกรกแผ่นดิน

เพราะรักไม่ได้ ให้ไม่เป็น เห็นแก่ตัว

เป็นคนที่ไร้ประโยชน์ต่อสังคมและโลก

เป็นผู้ทำตนเป็นอุปสรรคบนเส้นทางหลุดพ้นของผู้อื่น

เพื่อลดน้ำหนักมวลบนพื้นผิวโลก

และแก้ปัญหาการแกว่งส่ายขณะโลกเหวี่ยงหมุน


นอกจากนั้นปฏิบัติการชำระโลกยังจะต้อง

ปรับแนวเอียงของแกนหมุนรอบตัวเองของโลก

ให้เบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมอีก 8.5 องศา

เพื่อคืนความอุดมให้แก่ทะเลทราย

เพื่อชำระแผ่นดินส่วนเกินออกไปจากแผนที่โลก


ทั้งยังจะต้องปรับแนวเข็มทิศแม่เหล็กโลกเหนือใต้

ให้เบี่ยงเบนมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

อีก 3 องศาจากแนวเดิมในปัจจุบัน

เพื่อให้พาดผ่านแผ่นดินแห่งพระศาสดาพระองค์ใหม่

ที่จะทรงสามารถติดต่อกับจักรวาลได้ดียี่ง


และยังจะต้องยกระดับความเข้มสนามแม่เหล็กโลก

ให้สูงขึ้นจาก 14 เกาส์ในปัจจุบันเป็นไม่เกิน 22 เกาส์

พร้อมกับการยกระดับโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลก

ให้สูงขึ้นเหนือพื้นโลกในระดับสมดุลและคุ้มภัยได้ดี

นั่นคือ อยู่ที่ระดับ 6 หมื่นกิโลเมตร


ทั้งหมดทั้งมวลจะกระทำผ่านมหันตภัยพิบัติ

ที่มิอาจหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้

เพราะเกิดจากโลกเสียสมดุลเองหนึ่ง

กับจากแผนปฏิบัติการชำระโลกโดยช่างเท็คนิกอีกหนึ่ง


มันคือการชำระสรรพสิ่งที่เป็นขยะและไม่เหมาะสม

ให้ออกไปจากระบบโลกและคืนสมดุลระดับใหม่

เพื่อทำให้โลกยุคพลังงานใหม่น่าอยู่

อันเป็นการชำระทั้งมิติทางกายภาพและพลังงาน


ที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้

ล้วนเป็นข่าวสารจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ

พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลอันไพศาลของพระองค์


ล้วนเป็นความจริงที่ท่านทั้งหลายต้องรู้

แม้บางท่านอาจไม่รู้ว่าทำไมท่านจะต้องรู้

แม้บางท่านพอได้รู้แล้วปฏิเสธข่าวสารนี้ทันทีก็ตาม


เรากล่าวข่าวสารความจริงนี้ต่อท่านทั้งหลาย

ด้วยความรักและปรารถนาดีต่อพวกท่าน


เรากล่าวไปตามหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเรา

เรากล่าวไปตามที่พระองค์ทรงใช้ให้เรามากล่าว

เรามิได้กล่าวเพื่อความสะใจอย่างไร้สติแต่อย่างใด


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

27-05-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว