ค้นหา

คำสอน 27 มกราคม 2017 เวลา 03:13 น.
เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

ตลอดระยะเวลากว่าหกหมื่นปีโลกที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบันนี้นั้น


#ดวงจิตธรรมญาณของทุกท่าน

ได้ขันอาสาพระผู้ให้กำเนิดท่านทั้งหลาย

เดินทางข้ามมิติมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ยังโลกเสรีนี้

คนละมากมายหลายภพชาติกันแล้ว


มันเนิ่นนานพอที่จะเรียนรู้โลก

เรียนรู้ตนเองและผู้อื่นได้อย่างจบแจ้ง

เนิ่นนานพอที่จะมีสำนึกถึงหน้าที่ใน #พันธะสัญญา 6

ซึ่งแก่นแท้ของท่านได้ให้ไว้ต่อพระบิดา

ตั้งแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกแล้ว


#บัดนี้โลกถึงกาลสิ้นยุคหกหมื่นปีที่ทรงกำหนดไว้แล้ว


จึงหมดเวลาที่ดวงจิตธรรมญาณของพวกท่าน

จะทำหน้าที่ผลิตสร้างพลังงานจิตด้านบวก

จากอำนาจแห่งรักให้แก่ดาวเคราะห์โลกดวงนี้แล้ว

แม้ว่าตั้งแต่ภพชาติแรกจนถึงปัจจุบัน

พวกท่านบางคนยังไม่อาจสามารถเข้าถึง

ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ว่านี้ได้เลยก็ตาม


แต่เมื่อท่านหมดเวลาปฏิบัติภารกิจ

พ้นไปจากหน้าที่ๆต้องรับผิดชอบกันแล้ว

จึงมีเพียงสิ่งเดียวที่ท่านทั้งหลายจักต้องกระทำ

นั่นคือ #การแสวงหาหนทางกลับออกไปจากระบบโลก

พ้นไปจากการมีจิตวิญญาณอยู่ในกาแล็กซี่นี้

และหลุดพ้นออกไปจากเอกภพตลอดกาลนิรันดร์

โดยจะไม่มีการย้อนคืนกลับสู่การเกิดใหม่อีก


ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณผู้ขันอาสา

จากแดนสุญตานอกระบบเอกภพ

อันเป็นดินแดนที่ท่านเองจากมาและต้องกลับไป

ให้พวกเขาได้รับโอกาสข้ามมิติเข้ามา

เพื่อทำหน้าที่แทนพวกท่าน

ในยุคพลังงานใหม่ต่อไปได้


ท่านทั้งหลายจักต้องรู้ว่า

หากพวกท่านไม่ยอม "#นิพพาน" คือกลับบ้านไม่ได้

หรือไม่คิดที่จะนำพาแก่นแท้ตนเองกลับบ้าน

พวกท่านยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไป

ทั้งๆที่โลกถึงกาลสิ้นยุคแล้วเช่นนี้

มันจะสร้างความเสียหายต่อระบบโลกและเอกภพ

ซึ่งเป็นระบบใหญ่อย่างมากมาย


อย่างแรกคือ #ดาวเคราะห์โลก

#จะสูญเสียสมดุลครั้งใหญ่ในอีกไม่ช้านานข้างหน้า


ซึ่งขณะนี้ก็เริ่มส่อเค้าลางแห่งการเสียสมดุลบ้างแล้ว

จากสถิติทุกด้านในกรณี #มหันตภัยพิบัติโลก ที่เกิดขึ้น

เพราะจิตสำนึกโดยรวมของโลกตกต่ำสุดๆ

ชนิดที่ไม่มียุคใดจะตกต่ำมากมายจนขนาดนี้มาก่อน

ซึ่งมันจะสอดคล้องกับที่เราเคยกล่าวต่อพวกท่านว่า


#หากยุคใดที่จิตสำนึกของมนุษย์และโลกตกต่ำ

#ยุคนั้นมนุษย์จักต้องทำสงครามกับมหันตภัยพิบัติเสมอ


หมายความว่าถ้ามนุษย์โลก

ยังไม่เร่งนำพาจิตวิญญาณของตนกลับบ้าน

ตามมรรควิถีแห่งจิตจักรวาลสำหรับท่านที่เป็นฆราวาส

หรือตามมรรควิถีแห่งพระพุทธองค์สำหรับนักบวช

มนุษย์จะเสื่อมแล้วโลกก็จักเสื่อมตาม

#ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นไปทั่วโลก


นอกจากนั้นปฏิบัติการชำระโลกโดยช่างเท็คนิก

ซึ่งรอรั้งที่จะลงมือปฏิบัติการขั้นต่อไป

เพื่อสร้างสมดุลโลกในระดับที่สูงกว่ายุคพลังงานเก่า

พวกเขาก็พร้อมที่จะดำเนินการอยู่


นั่นหมายความว่า "#มหันตภัยพิบัติ"

ที่มิใช่ "#ภัยธรรมชาติ" มันจะปรากฏเกิดขึ้นต่อโลก

ที่หนักหนารุนแรงเร่งเร้าจนเหนือความคาดหมาย

ซึ่งท่านเองและใครๆ ก็จะมิอาจพลิกตำรา

เพื่อค้นหาประวัติศาสตร์มาอ้างอิงได้เลยเพราะไม่เคยมี

อีกทั้งจะหาตำราวิทยาศาสตร์เล่มใดๆ

มาอธิบายปรากฏการณ์แปลกๆ ที่จะเกิดขึ้นก็ไม่พบ

เพราะมันล้วนเป็น "#ความรู้ใหม่"

#ที่อยู่นอกเหนือการคิดได้ด้วยจิตมนุษย์


เพราะมันจะเป็นภัยพิบัติจากปฏิบัติการของช่างเท็คนิก

มิใช่ภัยธรรมชาติแต่อย่างใดทั้งสิ้น

โดยมีเป้าหมายหลักคือ #กำจัดขยะทั้งหมด

#ออกไปเสียจากระบบโลก


ขยะทั้งหลายจะประกอบด้วย

เกาะแก่งน้อยใหญ่ในทะเลและมหาสมุทร


วัตถุเท็คโนโลยีขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นไว้

เพื่อทำลายล้างกัน ทำลายระบบนิเวศน์ และโลก


รวมทั้งขยะมนุษย์ที่ทำตัวรกโลกรกแผ่นดิน

เพราะรักไม่ได้ ให้ไม่เป็น เห็นแก่ตัว

เป็นคนที่ไร้ประโยชน์ต่อสังคมและโลก

เป็นผู้ทำตนเป็นอุปสรรคบนเส้นทางหลุดพ้นของผู้อื่น

เพื่อลดน้ำหนักมวลบนพื้นผิวโลก

และแก้ปัญหาการแกว่งส่ายขณะโลกเหวี่ยงหมุน


นอกจากนั้นปฏิบัติการชำระโลกยังจะต้อง

ปรับแนวเอียงของแกนหมุนรอบตัวเองของโลก

ให้เบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมอีก 8.5 องศา

เพื่อคืนความอุดมให้แก่ทะเลทราย

เพื่อชำระแผ่นดินส่วนเกินออกไปจากแผนที่โลก


ทั้งยังจะต้องปรับแนวเข็มทิศแม่เหล็กโลกเหนือใต้

ให้เบี่ยงเบนมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

อีก 3 องศาจากแนวเดิมในปัจจุบัน

เพื่อให้พาดผ่านแผ่นดินแห่งพระศาสดาพระองค์ใหม่

ที่จะทรงสามารถติดต่อกับจักรวาลได้ดียี่ง


และยังจะต้องยกระดับความเข้มสนามแม่เหล็กโลก

ให้สูงขึ้นจาก 14 เกาส์ในปัจจุบันเป็นไม่เกิน 22 เกาส์

พร้อมกับการยกระดับโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลก

ให้สูงขึ้นเหนือพื้นโลกในระดับสมดุลและคุ้มภัยได้ดี

นั่นคือ อยู่ที่ระดับ 6 หมื่นกิโลเมตร


ทั้งหมดทั้งมวลจะกระทำผ่านมหันตภัยพิบัติ

ที่มิอาจหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้

เพราะเกิดจากโลกเสียสมดุลเองหนึ่ง

กับจากแผนปฏิบัติการชำระโลกโดยช่างเท็คนิกอีกหนึ่ง


มันคือการชำระสรรพสิ่งที่เป็นขยะและไม่เหมาะสม

ให้ออกไปจากระบบโลกและคืนสมดุลระดับใหม่

เพื่อทำให้โลกยุคพลังงานใหม่น่าอยู่

อันเป็นการชำระทั้งมิติทางกายภาพและพลังงาน


ที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้

ล้วนเป็นข่าวสารจาก #พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ

พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล

อันไพศาลของพระองค์


ล้วนเป็นความจริงที่ท่านทั้งหลายต้องรู้

แม้บางท่านอาจไม่รู้ว่าทำไมท่านจะต้องรู้

แม้บางท่านพอได้รู้แล้วปฏิเสธข่าวสารนี้ทันทีก็ตาม


เรากล่าว #ข่าวสาร ความจริงนี้ ต่อท่านทั้งหลาย

ด้วยความรักและปรารถนาดีต่อพวกท่าน


เรากล่าวไปตามหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเรา

เรากล่าวไปตามที่พระองค์ทรงใช้ให้เรามากล่าว

เรามิได้กล่าวเพื่อความสะใจอย่างไร้สติแต่อย่างใด


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

27-1-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว