ค้นหา

The Judgement's Day (1) 11 มิถุนายน 2020 เวลา 04:37 น.
The Judgement's Day (1)


****************************


To my lovely brothers and sisters,


I would like to speak of the the truth to you,


Once upon a time,

The Lord has mentioned to me,

"Please do ascend to heaven

I will show to you, my son,

Of the event that will be unfold after this"


When I have followed in his order,

I could see the huge majestic throne

that is placed in heaven and with all his Messiah which called him "God"

which is rested in heaven.


The Lord has heavenly light

which sparkles with daimond and ruby.

Also with, jade green rainbow surrounding the throne.

I was also able to seesurrounding

the huge heavenly throne, were 24 thrones

surrounding his throne with the messiah sitting on the thrones.


Dear lovely brothers and sisters,


The 24 messiahs are the small stars

with the almighty father being the large star.

Which were given the blessings to come down to be the main almighty in his free world in different times. It is for him to come and spread the word of God in the name of God

in his free world in the form of a man.


He comes in the form of a messiah to spread the wheel of life in the different worlds

which no other messiahs could achieve. His role is to inform and teach the truth that human on this earth has never known and that one should know. Besides, the psychology the sacred stature, which is only 2D, is built with limitations.This limitation

is that it is unable to lead the humankind into the higher order of thinking.


Dear lovely brothers and sisters,


In the front of the throne of the holy father, I could see a clear sea of crystals which in the actual truth is the pure energy field which in actual fact is the treasure of the God.


Following that, the thing that I could see in the middle and surrounding the throne is a living thing with 4 different graphics

which is full of eyes on both sides in the mid and surrounding the throne.


I would like to speak the truth to all, that the sea of crystals that I saw is the energy field for the almighty. This field was created by our holy father with the inclusion of a small star.


As for the object with life in 4 graphics which is full of eyes in both front, back and in the mid and surrounding the throne,

I meant the head of every human being which is below the throne of God.


The animals with the 4 graphics with the holy father being on the throne above means the brain of every human being with the intelligence being compared to 4

different kind of animals. These animals are,


The first type of concrete is comparable to that of a lion. I mean power in the form of

intelligence on the right side of the brain. This power shows the agility and grace of a lion who is the king of the jungle. The kind

of intelligence which could be the leader of all the animals. The kind that to be able to enter such level needs to know the way to

"push" the button in order to be able to command such power. It is not the automatic function of the brain.


The second type of concrete is comparable to that of an ox. We mean the power in the form of intelligence in the last sector of the human brain. The power has the intelligence in the form of an instinct which every animal on earth has and are using to keep themself alive.


The third type of concrete has the face of human being which means the power in the form of intelligence on the left brain of human being. Our holy father has installed such intelligence automatically for us to use since

we were three years old. It is free for all to use.


The fourth type of concrete is like an eagle flying. We mean the power in the highest form of intelligence with the coordination of the pine and pituitary gland

continuously vibrate together and coordinated together with the brain which is able to advance to a cosmic level in the mind to the level of 100%.


The highest level of intelligence as mentioned, no human being is able to reach as our holy father has installed such drive in the model human being which is reserved only in the messiah who has come to spread the word of wisdom specially in the name of God during special times. This messiah is used to have a dialogue with God. This communication is using the mind. The communication is

connected through the minds straight which is known as "Vertical Telepathy". The soul of the messiah needs this special

characteristic to be able to have a conversation with God which lives beyond the universe

otherwise he will not be able to communicate or be the middle ground between God and man.


The 4 living concretes which is the representation of the intelligence of the brain has four levels which I have mentioned;

has six wings and have eyes surrounding the body and below the wings as well. I mean the 4 levels of the intelligence of the brain of humankind which is the source of energy which the holy father who is sitting on the

throne above this intelligence will be moved according to the spirituality which is the main

source of energy which has the image of geometry with 6 sides altogether. The 6 sides shows the 6 wings.


Other than that, the four graphic concretes which means the intelligence of the brain in the build of a human being as mentioned, has eyes surrounding it; means the six mechanisms which are, eyes, ears, nose,

tongue, body and mind which will work symphony.


Dear lovely brothers and sisters,


All those that I have mentioned, are the imageries which is the truth that I know and saw. I strongly wish to inform you before the judgement day of our holy father which will be in 56 days on earth or 8 nights in heaven.


"I saw a scroll on the right of the holy God. In that scroll, there were 7 sealed. None in all of trickster heaven, earth and hell could unscrolled that scroll except for the lamb of God who has 7 eyes and 7 horns."


In prayer to our almighty and

compassionate father,


Amen, Sadhu

Parinya Tansakul

11/06/2020

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว