top of page

แผนที่โลกยุคพลังงานใหม่

World-map.jpg

พื้นที่สีแดงจะเป็นบริเวณน้ำท่วมถาวร พื้นที่อื่นๆไม่มีแผ่นดินใดน้ำไม่ท่วม

แต่ท่วมแล้วจะคืนแผ่นดินให้ในภายหลัง พื้นที่เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ± 20 %

ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้คนบนแผ่นดินนั้น

 

อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

bottom of page