แผนที่โลกยุคพลังงานใหม่

พื้นที่สีแดงจะเป็นบริเวณน้ำท่วมถาวร พื้นที่อื่นๆไม่มีแผ่นดินใดน้ำไม่ท่วม

แต่ท่วมแล้วจะคืนแผ่นดินให้ในภายหลัง พื้นที่เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ± 20 %

ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้คนบนแผ่นดินนั้น

 

อาจารย์ปริญญา ตันสกุล

Copyright © The Universe of Chitchakraval Study Assembly. All rights reserved

282  Hinhao Lomkao Phetchabun 67120 Thailand